Privacy policy

WETTELIJKE KENNISGEVING

  • Deze website is eigendom van Betoreno
    • 9550 Herzele, België
    • BE0550691467
    • +32 479 80 54 94
    • giles.betoreno@outlook.com
 

PRIVACYBELEID
Wij hebben ons privacybeleid bijgewerkt. De reden hiervoor is de nieuwe basisverordening van de gegevensbescherming binnen de EU, die op 25 Mei 2018 van kracht werd.

 

Betoreno neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Betoreno uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Betoreno op het vlak van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is Betoreno, Kareelstraat 29, 9550 Herzele.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Betoreno op giles.betoreno@outlook.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd. Hoewel wij in vele gevallen gegevens verzamelen en verwerken over rechtspersonen, verwerkt Betoreno toch ook gegevens over natuurlijke personen. Dat is zowel het geval voor ondernemingen (eenmanszaken) als bij de vertegenwoordiging van ondernemingen (contactpersonen of aanspreekpunt). Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst of informatie aanvraagt. U kan dit zowel telefonisch, schriftelijk als via onze website doen.

 

Daarnaast verzamelen en verwerken wij uw gegevens ook als u producten en diensten levert aan ons bedrijf. Het is evident dat uw gegevens ook worden verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing), mogelijks via partners of andere derden. Het kan zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens (zoals telefoon- en GSM-nummer), alsook professionele gegevens, zoals het bedrijf dat u vertegenwoordigt, de bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer en alle andere gegevens in dat verband zoals de activiteiten en eventueel het aantal werknemers. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, bij een aanvraag of verzoek.Het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van partners of via derden. Dat delen wij u mee op het ogenblik dat wij u contacteren.

 

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet, op onze website, en zelfs telefonisch. Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy (onderaan deze tekst terug te vinden)

 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Als u onze diensten bestelt of andere handelingen met ons stelt, gebruiken wij uw gegevens voor klantenbeheer. We gebruiken ze ook om zowel onze klanten als bedrijven en personen die (nog) geen klant zijn te informeren over de diensten die wij aanbieden.

 

Ten aanzien van leveranciers verwerken wij de gegevens voor leveranciersbeheer. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Tot slot verwerken wij uw gegevens mogelijks met het oog op netwerking voor het doeleinde communicatie/public relations.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van bestelling van onze diensten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de boekhoudkundige verwerking. Wij vestigen er uw aandacht op dat de contractuele relatie inhoudt dat wij zonder deze gegevens de dienst niet naar behoren kunnen uitvoeren.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij prospectenbeheer en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, in het bijzonder de vrijheid en de bescherming van de rechten en belangen van de bedrijven. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van het klantenbeheer, de boekhouding en prospectenbeheer. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Dit gebeurt met name in het kader van de aanvraag voor erkenning.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor het beheer van de klantenrelatie of de leveranciersrelatie/zolang u klant of leverancier bent. Na het einde van deze relatie bewaren wij uw gegevens nog gedurende 10 jaar. In deze periode van passief beheer zijn uw gegevens maar beperkt toegankelijk.

 

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het dit mee te delen aan Betoreno, Kareelstraat 29, 9550 Herzele of via mail giles.betoreno@outlook.com U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via Betoreno, Kareelstraat 29, 9550 Herzele of via mail giles.betoreno@outlook.com, mét een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Wijzigingen

Betoreno behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

COOKIE VERKLARING
Inzamelen van informatie – privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Betoreno op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op giles.betoreno@outlook.com. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Betoreno contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

Betoreno.be en cookies

Betoreno.be maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek. Dit maakt de interactie tussen uzelf (bezoeker) en de website of applicatie gemakkelijker en sneller. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. De cookies op onze algemene internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.

 

Gebruikte cookies

• Meten van gebruikersbezoek: _ga, _gid, _gat
Doel: Het gebruikersbezoek op Betoreno.be wordt via Google Universal Analytics geanonimiseerd gemeten om het informatieaanbod op Betoreno.be te optimaliseren. De analytics cookies worden via de global header en footer widget op Betoreno.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt en gegevens niet worden gedeeld.
Cookie(s) geplaatst door: google.com
Ontvanger van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar. U kan voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics (zie daarvoor verder bij “Cookies weigeren of verwijderen”)

• Doel: monitoring uptime van Betoreno.be
Cookie(s) geplaatst door: Betoreno.be
Ontvanger van de gegevens: Betoreno
Geldigheid: vervalt bij beëindigen sessie (sluiten browser)

 

Cookies weigeren of verwijderen

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox , Chrome en Safari) de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties (zoals bv. de tool “controleer uw onderaannemers”) niet ten volle zal kunnen gebruiken.

U kan voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Hiervoor heeft Google de “Google Analytics Opt-put Browser Add-on” ontwikkeld. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. Hier leest u er meer over: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

 

Info

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij Betoreno, tel. +32 479 80 54 94, mail giles.betoreno@outlook.com